ALGEMENE VOORWAARDEN – met ingang van januari 2020

1. Definities 

Memories for Life Fotografie / www.memoriesforlife.nl  / info@memoriesforlife.nl 24422817

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 De fotografe: [Memories for Life Fotografie] en de door haar ingeschakelde fotografen, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer

1.2 De opdrachtgever: de persoon of personen waarmee de fotografe de overeenkomst gesloten heeft, tevens diegene die deze algemene voorwaarden aanvaardt.
1.3 Offerte: alle aanbiedingen, prijsopgaven van fotografe aan de opdrachtgever waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen [Memories for Life Fotografie] (hierna: fotografe) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever). Ook wel aangeduid als opdrachtovereenkomst.
1.5 Opdracht: de dienst of het product dat door de fotografe geleverd zal worden.
1.6 Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
1.7 Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
1.8 Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop gefotografeerd wordt.
1.9 Fotoreportage: bruidsfotografie.
1.10 Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet.
1.11 Trouw Hoogseizoen: de maanden mei tot en met september.

2. Toepassing 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotografe en opdrachtgever en tevens op alle aanbiedingen en overeenkomsten.
2.2 Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend wanneer en voor zover deze door fotografe uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Aanbod 

3.1 Fotografe publiceert een prijslijst met standaard richtprijzen op de website, [https://www.memoriesforlife.nl/bruidsreportage-prijzen/].
3.2 Fotografe doet een aanbod via een prijslijst of prijsopgave. Aanbiedingen worden gedaan via de website of per e-mail.
3.3 Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod zijn geldigheid 14 dagen na de datum waarop fotografe het aanbod deed.
3.4 Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door bijvoorbeeld (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotografe zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
3.5 Prijzen van albums kunnen wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen zullen niet eerder dan 3 maanden na de datum van de bruiloft aan opdrachtgever worden doorberekend. Fotografe maakt tijdig vooraf kenbaar of er sprake is van een dergelijke prijswijziging.

4. Aanvaarding van de opdracht 

4.1 Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden door ondertekening van de opdrachtovereenkomst. Opdrachtgever dient de ondertekende opdrachtovereenkomst binnen 14 dagen na ontvangst gescand retour te zenden via e-mail op post aan fotografe. Vanaf het moment van aanvaarding door opdrachtgever, zal de concept- opdrachtovereenkomst dienst doen als overeenkomst. Wanneer opdrachtgever niet zorg draagt voor de bevestiging zoals genoemd in lid 1, maar er wel met het aanbod instemt, of in ieder geval de indruk wekt, en fotografe werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
4.2 Fotografe behoudt het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die het voor de fotografe onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.
4.3 Na aanvaarding kan de overeenkomst alleen met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotografe kan in dat geval de voor de overeenkomst verschuldigde vergoeding aanpassen.

5. Uitvoering van de opdracht 

5.1 Fotografe zal de opdracht in haar eigen stijl en naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Fotografe zal geen invloed uitoefenen op wat er gebeurt, maar zal de situatie fotograferen zoals die is.
5.2 Wanneer fotografe door (onvoorziene) omstandigheden niet in staat is zelf deze opdracht uit te voeren, zal fotografe zich inspannen om een vervangende fotograaf met een vergelijkbare stijl en kwaliteit in te zetten. Deze vervangende fotograaf zal conform de afspraken tussen opdrachtgever en fotograaf werken.
5.3 Fotografe spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van de opdracht.
5.4 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder valt onder andere het tijdig doorgeven van alle benodigde informatie, zoals adressen en parkeergegevens. Indien opdrachtgever verzaakt zijn verantwoordelijkheden na te komen, behoudt fotografe zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
5.5 Opdrachtgever zal in overleg met fotografe voor een geschikte locatie zorgen. Wanneer er voor het fotograferen op de door opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of een extra vergoeding vereist is, komen deze voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever neemt zelf contact op met desbetreffende locatie om de locatie te boeken.
5.6 Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat fotografe een parkeermogelijkheid heeft in de buurt van de locatie.
5.7 Opdrachtgever verplicht zich om de omstandigheden voor fotografe zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen. Hieronder valt onder andere het instrueren van andere aanwezigen.
5.8 Op verzoek van opdrachtgever en indien er voldoende tijd beschikbaar is, zal fotografe ook groepsportretten maken. Hierbij moet opdrachtgever ervoor zorgen dat de juiste mensen op het juiste tijdstip bij elkaar gebracht worden. Fotografe zal zelf niet controleren of alle gewenste groepen compleet zijn en of alle gewenste groepen gefotografeerd zijn.
5.9 In het geval dat een andere fotograaf en/of videograaf door opdrachtgever wordt ingezet, bestaat de mogelijkheid dat deze personen ook op beeld worden vastgelegd en dat bepaalde foto’s niet gemaakt kunnen worden.
5.10 Als fotografe werkzaam is tijdens eetmomenten, wenst fotografe dat opdrachtgever ervoor zorgt dat tijdens het diner een maaltijd voor de fotografe beschikbaar is. Indien dit niet door opdrachtgever verzorgd is, dient fotografe de gelegenheid te krijgen om elders te eten. Dit zal als gevolg hebben dat er niet gefotografeerd kan worden gedurende minimaal 30 minuten, waarbij opdrachtgever geen recht heeft op korting of restitutie.

6. Levering 

6.1 Fotografe hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
6.2 Levering zal niet eerder plaatsvinden dan de factuur ten behoeve van die producten of diensten door opdrachtgever zijn voldaan.
6.3 Fotografe maakt naar eigen kennis en inzicht een selectie foto’s en zal deze bewerken. Opdrachtgever heeft op deze selectie geen invloed. De foto’s worden, naar keuze van fotografe en tenzij anders overeengekomen, geheel in kleur en deels in zwart-wit geleverd.
6.4 Opdrachtgever kan fotografe na levering verzoeken tot extra bewerkingen van de foto’s. Fotografe zal voor deze extra bewerkingen aanvullende kosten in rekening brengen.
6.5 Fotografe levert enkel bewerkte fotobestanden en levert nimmer onbewerkte bestanden of RAW bestanden van de foto’s.
6.6 De foto’s worden, binnen 4-6 weken na de uitvoerdatum, als digitale bestanden in hoge resolutie jpg op een USB-stick geleverd.
6.7 Indien overeengekomen levert fotografe een album overeenkomstig artikel 7 van deze voorwaarden.

7. Het album 

7.1 Fotografe maakt het ontwerp voor het album naar eigen kennis, stijl en inzicht en stelt aan opdrachtgever binnen 8 weken een eerste opmaak van het album beschikbaar.
7.2 Een wijzigingsrondes is gratis. Extra wijzigingsrondes of meer ingrijpende wijzigingen zijn slechts mogelijk in overleg met fotografe en tegen betaling van 50,- per wijzigingsronde.
7.3 Opdrachtgever mag binnen 3 maanden na levering van het ontwerp de wijzigingen laten aanbrengen, die fotografe binnen 2 weken zal verwerken.
7.4 Zodra opdrachtgever akkoord heeft gegeven voor de opmaak van het album en de eindfactuur overgemaakt is, zal fotografe overgaan tot bestellen van het album.
7.5 Indien fotograaf niet binnen 3 maanden een reactie op het ontwerp heeft ontvangen, wordt het laatste ontwerp als akkoord door opdrachtgever beschouwd.
7.6 Het album wordt per post geleverd binnen ongeveer 4 weken na bestelling. In geval van feestdagen en tijdens het trouwhoogseizoen kan er sprake zijn van langere levertijden, waarover fotografe vooraf zo goed mogelijk zal informeren. Indien er sprake is van een langere levertijd dan in eerste instantie door fotografe was gemeld, zal fotografe dit zo snel mogelijk aan opdrachtgever laten weten.
7.7 Na levering dient opdrachtgever het album zo spoedig mogelijk te controleren.
7.8 Opdrachtgever zal het album bewaren op de manier omschreven in de bewaarinstructies die bij het album worden geleverd. Opdrachtgever zal in ieder geval het album thuis op een droge plek, op kamertemperatuur en liggend bewaren. Hierbij dient opdrachtgever zorg ervoor te dragen dat grote temperatuurwisselingen, vocht, vet en vuil vermeden worden en dat het album niet verder geopend wordt dan een in een hoek van 180 graden. Schade door vallen, vlekken, zon, vocht of overige schade die niet ontstaan is bij normaal gebruik zijn voor eigen rekening van opdrachtgever.

8. Vergoeding 

8.1 Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotografe een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
8.2 Indien de ceremonie langer duurt dan de initiële planning zal fotografe, tenzij expliciet anders vermeld door opdrachtgever, blijven fotograferen tijdens de ceremonie. Indien een ander onderdeel van de bruiloft uitloopt zal fotografe enkel in overleg met de opdrachtgever langer blijven. Fotografe brengt in beide gevallen de extra uren in rekening.
8.3 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotografe gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
8.4 Als aannemelijk is dat fotografe hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotografe dit doorberekenen aan opdrachtgever.
8.5 Alle door fotografe genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

9. Betalingsvoorwaarden 

9.1 Na aanvaarding van de opdracht verstuurt fotografe aan opdrachtgever een factuur voor een aanbetaling van €350,-, tenzij anders overeengekomen.
9.2 Binnen 1 week na de uitvoerdatum verstuurt fotografe aan opdrachtgever een factuur voor de restbetaling van het overeengekomen bedrag.
9.3 Opdrachtgever zal factuur op onjuistheden controleren en, indien noodzakelijk, binnen 5 werkdagen de factuur met opgave van redenen van afwijzen aan fotografe retourneren. Na de termijn van 5 werkdagen zal de factuur als bindend gelden en vervalt het recht van opdrachtgever op bezwaar.
9.4 Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 7 dagen na factuurdatum. Levering zal niet eerder plaatsvinden dan de factuur ten behoeve van die producten of diensten door opdrachtgever zijn voldaan.
9.5 De betalingsverplichting blijft ook gelden indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de werkzaamheden of producten die in het kader van de overeenkomst vervaardigd, of te vervaardigen waren. Opdrachtgever heeft in een zo’n geval geen recht op korting of restitutie.

10. Annulering en opschorting 

10.1 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan fotografe de overeenkomst ontbinden of al zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Fotografe zal opdrachtgever hiervan eerst op de hoogte stellen.
10.2 Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
10.3 Tot 6 kalendermaanden voor de bruiloft is annulering kosteloos, minus de aanbetaling die niet voor restitutie in aanmerking komt.
10.4 Indien opdrachtgever de overeenkomst binnen 6-2 maanden voorafgaand aan de uitvoerdatum annuleert, wordt 40% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
10.5 Indien opdrachtgever de overeenkomst tot 2 maanden voorafgaand aan de uitvoerdatum annuleert, brengt fotografe 50% van het overeengekomen bedrag in rekening.
10.6 Indien door overmacht van de kant van Memories For Life Fotografie, Memories For Life Fotografie niet in staat is de opdracht uit te voeren, zal deze alles in het werk stellen om een gelijkwaardige vervanger te vinden. Indien geen gelijkwaardige vervanger gevonden kan worden, zal de aanbetaling worden teruggestort.
10.7 Gedurende de COVID-19 periode (de periode waarin de noodwet van kracht is) kan de opdracht kosteloos worden verplaatst. Indien Memories for life op de nieuwe datum niet beschikbaar is, zal deze een gelijkwaardige vervanger zoeken om de dag vast te leggen. De opdracht blijft bij Memories for Life Fotografie, deze al ook voor de verwerking en bewerking van de foto’s zorgen.

11. Auteursrecht 

11.1 Elke overeenkomst houdt ook de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotografe, tenzij anders overeengekomen.
11.2 Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij fotografe.
11.3 Fotografe gebruikt fotomateriaal enkel voor eigen promotionele doeleinden, waaronder bijvoorbeeld haar website, blog, portfolio, op social media, in drukwerk, voor deelname aan wedstrijden en voor publicaties door derden op websites, (online) tijdschriften en in kranten, na toestemming van de opdrachtgever via de opdrachtovereenkomst.
11.4 Opdrachtgever krijgt van fotografe een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd. Met deze licentie mag opdrachtgever de werken verveelvoudigen voor eigen gebruik en openbaar maken in huiselijke kring en op eigen social media-kanalen, maar niet bewerken. Bij publicatie van de foto’s op eigen social media-accounts en de eigen websites dient de naam van fotografe vermeld te worden of moet in ieder geval de URL van de website van fotograaf bij de foto’s worden vermeld. Deze licentie voorziet uitdrukkelijk niet in commercieel gebruik van de foto’s.
11.5 Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag opdrachtgever niet zijn eigen licentie overdragen.
11.6 Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotografe, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet in acht te nemen.
11.7 Als opdrachtgever foto’s aan derden (waaronder leveranciers, kranten, tijdschriften, websites en wedstrijden) wenst te leveren, mag dit pas na overleg met en toestemming van fotografe.
11.8 Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

12. Privacy 

12.1 Fotografe zal persoonsgegevens van opdrachtgever niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor deze zijn verkregen.
12.2 Ten behoeve van publicatie van de foto’s op de eigen website van fotografe, zal fotografe enkel de voornaam of voornamen van opdrachtgever(s), maar nimmer de achternamen publiceren, tenzij anders overeengekomen.
12.3 Fotografe zal, met uitsluiting van hetgeen hierboven geregeld, persoonsgegevens van opdrachtgever niet delen met derden of openbaar maken, tenzij bruidspaar deze zelf openbaar maakt op de website of social media-accounts van fotografe of wanneer bruidspaar aan fotografe hiervoor toestemming heeft gegeven

13. Aansprakelijkheid 

13.1 Fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotografe of diens vertegenwoordigers.
13.2 Fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet- gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotografe geleverd zijn. Ook is fotografe niet aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s.
13.3 Fotografe is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotografe aan opdrachtgever geleverd heeft. Opdrachtgever moet zelf voor een back-up van geleverde fotobestanden zorgen.
13.4 De aansprakelijkheid overstijgt nooit het factuurbedrag, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van fotografe gedekt wordt.

14. Klachten 

14.1 Klachten over producten en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend.
14.2 Klachten over werkzaamheden dienen op de dag zelf gemeld te worden, zodat fotografe waar mogelijk haar werkzaamheden kan aanpassen.
14.3 Bij fotografe ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij zich zal inzetten de best mogelijke oplossing met opdrachtgever te bereiken.
14.4 Fotografe zal binnen 14 dagen reageren op een klacht.
14.5 Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden 

15.1 Fotografe houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
15.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotografe aan opdrachtgever medegedeeld.
15.3 Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

16. Rechts- en forumkeuze 

16.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
16.2 Op alle rechtsverhoudingen tussen fotografe en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
16.3 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever woonplaats heeft.

Memories for Life Fotografie / www.memoriesforlife.nl  / info@memoriesforlife.nl 24422817